MEMÒRIES

L'any 2016 vam fer la primera Memòria en format pdf, que preten fer un recull de totes les activitats i millores que es fan durant l'any. En anteriors époques es va fer servir el suport en paper, en format de revistes i butlletins.


La memòria es una forma d'evidenciar totes les activitats culturals, lúdiques i esportives que fa El Casino, a més de servir com espai per molts esdeveniments habituals del poble.
 Memòria Desembre 2015/Any 2016


 Memòria Any 2017

 Memòria Any 2018