EDIFICI

L'immoble del Casino del Masnou fou inclòs en el catàleg del patrimoni històric-artístic incorporat al Pla General d'Ordenació del Masnou aprovat l'any 1985.

D'acord amb la disposició addicional primera de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, els béns immobles que a l'entrada d'aquesta llei foren inclosos en catàlegs incorporats en plans urbanístics, passen a tenir, llevat que siguin Béns Culturals d' Interès Nacional,, la consideració de Béns Culturals d' Interés Local (BCIL) i queden inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català" (Informe de l' Ajuntament del Masnou, 19 de maig de 2016).

A l'Inventari del Patrimoni Cultural Català es troba El Casino amb el número de registre 3613 I, catalogat com estil Modernista i Eclecticiste, i destinat originariàment i actualment al lleure. Obra de l'arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó.

DESCRIPCIÓ

Edifici civil.

 El seu interès recau a l'adaptació d'un nou edifici a l'antic mas, situat al centre del conjunt, del que es conserva la planta baixa, la porta d'accés i una de les finestres gòtiques de la façana. El nou edifici es menja la torre de defensa i reprodueix les finestres originals. La banda esquerra del Casino constitueix el recinte del teatre i la banda dreta està formada per l'entrada principal i la Rotonda, al sostre de la qual les interseccions de l'entramat són rematats amb elements decoratius de manera que semblen claus penjants. Els elements arquitectònics són absolutament heterogenis: gòtics, neoclàssics, modernistes i eclèctics.

Teatre

Presenta un aire neoclàssic i romàntic. Consta d'una platea amb tribunes laterals a la planta baixa i una balconada correguda de forma aproximadament semicircular i sostinguda per columnetes de ferro colat. Les decoracions, motllures i plafons del sostre són fets de guix.

Són també interessants les baranes de ferro forjat i les làmpades modernistes.

Algunes peces d'aquest teatre són reutilitzades d'algun llos de Barcelona.

Forjats

Reixat del Mas Vell del Casino, que tanca el jardí. La porta d'accés es troba al centre i en ella se situen les inicials M.A. del seu antic propietari, Miquel Amat.

És de ferro i està formada per un conjunt de barres paral•leles i encreuades. Hi ha remats amb elements vegetals i línies sinuoses típiques del modernisme.

Elements constructius que demostren la marcada tendència modernista del Casino. Observen com tant a l'empunyadura o estirador de la porta com el ferro forjat de la pèrgola de la rotonda s'accentua el valor decoratiu a través de corbes sinuoses, asimètriques i acabades en reganyols o espirals. 

El "Casino" del Masnou neix com entitat l'any 1876. La idea d'un nou edifici la duu a la pràctica Pere Grau Maristany -Comte de Lavern-, situant-se a la masia de "Can Fontanills", propietat de Miquel Amat i Lluch. L'any 1903 s'inaugura la Rotonda, sales de joc, billar i altres dependències. El 1904 s'obre també, el teatre. L'entrada principal modernista és de 1902

MÉS INFORMACIÓ
Diputació de Barcelona. Mapas de patrimoni cultural (2010).
Ajuntament del Masnou. Pla Especial d'ordenació i assignació d'usos de l'equipament "Casino del Masnou" (2013)
PLa Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del Masnou. Ajuntament del Masnou.(2016)